Post LightingUnity

توضیح مختصری از رِندِر نور در یونیتی

در این مطلب درباره‌ی قسمتی از رِندِر نور توضیح خواهیم داد.

سه نوع رِندِر نور وجود دارد:

  1. Realtime: این نوع از رِندِر در هر فریم به روز می‌شود، به همین دلیل برای اشیائی که جابه‌جا می‌شوند مانند کاراکتر و ... مناسبترین گزینه هستند.
  2. Baked GI(Global illumination): با استفاده از این روش، از اشیاء درون محیط یک Light Map گرفته می‌شود.  این به این معنی‌ست که تمام نورها، شامل نوری که از منبع نور می‌باشد و نوری که حاصل بازتاب اجسام هستند، بر روی اجسام Static درون یک Texture نوشته می‌شوند. بنابراین، این عمل یکبار محاسبه می‌شود و باعث افزایش بازدهی بازی خواهد شد اما توانایی جابه‌جایی نور در صفحه را از دست خواهیم داد.
  3. Precomputed Realtime GI: مشکل اینجاست که با Bake کردن نور روی اجسام Static دیگر قادر به جابه‌جایی آنها نخواهیم بود. این روش راه حلی برای این مشکل ارائه داده است: این روش GL و بازتاب‌های نور را که با تغییر نور، عوض می‌شوند را محاسبه می‌کند. بعنوان مثال تغییر زاویه نور در طول روز را در نظر بگیرید، تمام رنگ‌ها و موقعیت نور در طول روز محاسبه شده و ذخیره می‌شوند.

در حال حاظر ما از متد دوم در بازی 4چرخه ها استفاده می‌کنیم تا از Performance بیشتری برای بازی موبایل برخوردار باشیم.